Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

Algemene Voorwaarden 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, diensten en leveringen van JM Pedicure en op de totstandkoming en uitvoering van alle met voetverzorging aangegane overeenkomsten tussen JM Pedicure en klant.
2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen aanvullend zijn op de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, tenzij anders aangegeven.
3. De toepasselijkheid van Algemene of andere voorwaarden van hetzij de klant, hetzij andere betrokken partijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij hiermee vooraf schriftelijk door JM Pedicure is ingestemd.
4. JM Pedicure behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
5. JM Pedicure is bevoegd gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.
6. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.  
 
Artikel 2. Verplichtingen JM Pedicure
2.1 JM Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
2.2 JM Pedicure zal de klant inlichten over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. JM Pedicure zal de klant naar informatie vragen die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
2.3 JM Pedicure zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.
 
Artikel 3. Verplichtingen klant
3.1 De klant zal alle door JM Pedicure gevraagde en noodzakelijke informatie verstrekken welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de behandeling.
3.2 De klant zal JM Pedicure voor het aangaan van de behandeling op de hoogte stellen van eventuele specifieke wensen.
3.3 De klant heeft een betalingsverplichting voor geleverde behandelingen, diensten en producten.
 
Artikel 4. Het boeken van een behandeling
4.1 De behandelingsovereenkomst komt tot stand nadat de klant heeft gevraagd om een behandeling en JM Pedicure heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.
4.2 Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
 
Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden en overmacht
5.1 De klant dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan JM Pedicure door te geven.
Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag JM Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.
5.2 Bij verhindering van de afspraak door JM Pedicure, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de klant te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
5.3 De klant dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de praktijk. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag JM Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Indien de klant meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk, kan JM Pedicure de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
5.4 JM Pedicure en de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van bovenstaande voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JM Pedicure of klant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JM Pedicure of klant niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 
Artikel 6. Tarieven en betaling
6.1 JM Pedicure vermeldt alle tarieven voor behandelingen en producten zichtbaar op de website en/of in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd of zolang de voorraad strekt. JM Pedicure behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijk en op de website www.jmpedicure.nl.
6.2 Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling dient JM Pedicure de klant te informeren over het ter zake geldende tarief.
6.3 De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen. Uitsluitend na overleg met JM Pedicure is betaling op factuur mogelijk. De klant stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 3 dagen over te maken aan JM Pedicure. Indien de klant niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is JM Pedicure gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte zullen op de klant worden verhaald.
 
Artikel 7. Personeel in de praktijk
Indien JM Pedicure dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.
 
Artikel 8. Geheimhouding
JM Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant meedeelt tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JM Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid
JM Pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
JM Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de klant zijn meegenomen naar de praktijk.
 
Artikel 11. Beschadiging en diefstal
De klant is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van JM Pedicure. Diefstal wordt door JM Pedicure altijd gemeld bij de politie.
 
Artikel 12. Garantie
JM Pedicure geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:- de klant de adviezen niet heeft opgevolgd;
- de klant de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
- de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen van JM Pedicure heeft gebruikt.
 
Artikel 13. Klachten
Indien een klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan JM Pedicure. JM Pedicure dient de klant binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. JM Pedicure zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien JM Pedicure en klant niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de klant het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche.
 
Artikel 14. Geschillenregeling
Geschillen tussen klant en JM Pedicure over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de klant als door JM Pedicure aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij JM Pedicure heeft ingediend. Nadat de klacht bij JM Pedicure is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is JM Pedicure aan deze keuze gebonden. Indien JM Pedicure een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of de nt daarmee akkoord gaat. JM Pedicure dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 
 
Artikel 15. Gedrag
De klant dient zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien een klant na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft JM Pedicure het recht de klant de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
 
PRIVACY BELEID
 
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door JM Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de behandeling;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JM Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door JM Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door JM Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JM Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door JM Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door JM Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JM Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door JM Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn
JM Pedicure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens JM Pedicure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
 
Contactgegevens
JM Pedicure
Jacqueline Midavaine
Spitfire 1
2631 MB Nootdorp
tel: 06-82274868
www.jmpedicure.nl