Kwaliteitsstandaard

Ik ben als (medisch) pedicure in staat om op adequate wijze kwaliteit-, veiligheid-, arbo-, en milieubeleid voor mijn eigen onderneming te ontwikkelen, hieraan richting te geven en het te borgen, zodat gewerkt wordt volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en procedures. Er wordt door mij gewerkt conform de geldende 'Richtlijnen voor behandelingen van voeten', alsmede de ‘Code van het Voetverzorgingsbedrijf’. De kwaliteitsbewaking hierop is terug te vinden in de volgende onderwerpen en instanties waarbij ik ben aangesloten.


Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 is de wet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor alle zorgaanbieders, waaronder JM Pedicure, volledig van kracht.

Doel van de wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

JM Pedicure voldoet aan de eisen van de Wkkgz en de daaruit voortvloeiende verplichtingen welke onder meer bestaan uit het:

  • bieden van goede zorg;
  • beschikken over een kwaliteitssysteem;
  • beschikken over systeem voor het veilig melden van een incident;
  • verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op verzoek;
  • op verzoek cliënten informeren over de rechten die uit de Wkkgz voortvloeien;
  • beschikken over een laagdrempelige klachtenregeling;
  • aangesloten zijn bij een erkende Geschillencommissie.
  • Voor verdere informatie over de wet Wkkgz bekijkt u de website van Rijksoverheid.


Kwaliteit (Vakgediplomeerd)

Als essentieel onderdeel van mijn bedrijfsvoering zorg ik door het regelmatig volgen van gerichte opleidingen binnen de voetverzorging voor een goede borging van kwaliteit en professionaliteit.


Beroepscode (medisch) pedicure

Sinds 2016 is er een Beroepscode voor (medisch) pedicures. De Beroepscode (medisch) pedicure is een 19 pagina’s tellend document. Daarin worden 4 basiswaarden benoemd die ten grondslag liggen aan de basishouding van de (medisch) pedicure in het beroepsmatig handelen: integriteit, vertrouwen, respect en deskundigheid. Daarnaast wordt in 7 hoofdstukken aandacht besteed aan: social media, geheimhoudingsplicht, de (medisch) pedicure in relatie tot de beroepsuitoefening tot de cliënt, tot andere zorgverleners, tot de samenleving en tot wetten en richtlijnen. De Beroepscode kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken.

https://www.provoet.nl/sites/default/files/2018-06/ProVoet_Brochure_Beroepscode_HR_12-16.pdf


Brancheorganisatie ProVoet

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van haar leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo. Verdere informatie kunt u lezen op www.provoet.nl.


Kwaliteits Register Pedicures (KRP)

Het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) is ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Dit systeem vormt een gedegen kwaliteitsbewaking binnen de beroepsgroep.

Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie. Verdere informatie kunt u lezen op www.kwaliteitsregisterpedicures.nl.


De Geschillencommissie

De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afhandeling van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale- en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen Geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Indien u als consument niet tevreden bent over een behandeling aan uw voeten, of over de manier waarop u bent geholpen, dan is de eerste stap natuurlijk om dit direct te bespreken met uw eigen (medisch) pedicure. Zij zal uw klacht serieus nemen en proberen het op te lossen. Als u er niet uitkomt, dan is het goed om te weten dat uw pedicure door haar ProVoet-lidmaatschap automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hiermee biedt zij u als cliënt een eerlijke en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen. Verdere informatie kunt u lezen op www.degeschillencommissie.nl.